Выбрать страницу

WeWalk.lv privātuma politka

WeWalk.lv privātuma politika 

Piedzīvojumu klubs WeWalk.lv veic personas iesniegto datu apstrādi ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības, ievērojot datu sniedzēju tiesības uz privātumu.

Iesniegtie personas dati tiek apstrādāti sekojošajiem nolūkiem: Subjekta identificēšanai, pakalpojuma līguma noslēgšanai un tā izpildei, esošo pakalpojumu uzlabošanai un jaunu izveidošanai, norēķinu pārraudzībai, kā arī pienākumu veikšanai, kas noteikta likumos un normatīvajos aktos.

WeWalk.lv iekšienē tiek veikti visi organizatoriskie un tehnoloģiskie mēri, lai nodotie personas dati atrastos drošībā. Datiem piekļuve ir atļauta tikai īpaši pilnvarotām personām. Tāpat tiek garantēts arī tas, ka personas dati netiek glabāti ilgāk kā tas ir nepieciešams.

WeWalk.lv garantē to, ka dati netiek izpausti trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei. Pakļaujoties normatīvajiem aktiem, WeWalk.lv pilnvaro tā partnerus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī ārpus tām, veikt specifiskas darbības, kā piemēram, pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšana, izmitināšana naktsmītnēs u.c. Dati trešajām personām tiek nodoti tikai nepieciešamajā apmērā.

Ikvienai personai, kas savus datus nodevusi WeWalk.lv ir tiesības iegūt piekļuvi tiem, pieprasīt datu dzēšanu vai datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Lai saņemtu informāciju par saviem personas datiem, jāiesniedz rakstisks iesniegums.

WeWalk.lv sūta komerciāla rakstura paziņojumu tikai tādā gadījumā, jo konkrētā persona ir devusi piekrišanu. Piekrišanas došana vai tās atsaukšana ir katras personas brīvprātīga izvēle. Atteikties no paziņojumu saņemšanas var nosūtot paziņojumu uz e-pastu: info@wewalk.lv .

WeWalk.lv ir tiesīgs vienpusēji modificēt privātuma politiku, ievērojot normatīvo aktu prasības un datu sniedzēju tiesības.